skip to Main Content
Nastavni plan

Nastavni plan i program medresa prilagođen je potrebama savremenog doba.
Koncipiran je tako da đacima koji završe medresu daje predznanje iz širokog spektra islamskih, društvenih i prirodnih nauka, te omogućava nastavak školovanja na bilo kojem fakultetu u zemlji i inostranstvu.
Islamsko područje obuhvata jednu trećinu (33,33%) od ukupnog broja časova tokom četverogodišnjeg školovanja u Medresi.

U tabeli ispod prikazan je plan predmeta koji se izučavaju u Medresi, kao i njihove zastupljenosti u nastavi.


NASTAVNI PLAN MEDRESA

(KLIKOM NA IME POJEDINAČNIH PREDMETA U TABELI DOBIT ĆETE
DETALJAN NASTAVNI PROGRAM PREDMETA U PDF FORMATU.)

 

R.b.

I. Islamsko područje

I

II

III

IV

Svega:

%

1

Kiraet

3

3

2

2

10

2

Akaid

2

2

2

2

8

3

Fikh

2

2

2

2

8

4

Ahlak

2

2

4

5

Tefsir

2

1

3

6

Hadis

2

1

3

7

Povijest islama

2

2

2

6

Ukupno:

11

11

12

8

42

33,33

II. Jezičko područje

8

Bosanski jezik

3

3

3

3

12

9

Arapski jezik

3

3

3

3

12

10

Engleski jezik

2

2

2

2

8

Ukupno:

8

8

8

8

32

25,40

III. Društveno područje

11

Historija

2

2

4

12

Geografija

2

2

13

Filozofija

2

2

14

Logika

1

1

15

Psihologija

1

1

16

Pedagogija sa didaktikom

2

2

17

Sociologija

2

2

Ukupno:

2

2

4

6

14

11,11

IV. Prirodno-matematičko područje

18

Matematika

2

2

4

19

Fizika

2

2

4

20

Hemija

2

2

4

21

Biologija

2

2

4

Ukupno:

6

8

2

0

16

14,29

V. Multidisciplinarno područje

22

Osnovi informatike

2

2

23

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

24

Demokratija i ljudska prava

2

2

Ukupno:

4

2

2

4

12

9,52

Svega:

31

31

28

26

118

93,65

VI. Izborna nastava

4

4

8

a) Islamske nauke (2 + 2)

b) Bosanski i strani jezik (2 + 2)

c) Strani jezici (2 + 2)

d) Društvene nauke (2 + 2)

e) Prirodno-matematičke nauke (2 + 2)

Ukupno:

0

0

4

4

8

6,35

Svega:

31

31

32

30

124

100,00

Prilozi za preuzimanje

Back To Top
Search