Search
Close this search box.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 314/2018

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) u prilogu objavljujemo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 314/2018 od 26.03.2018. godine u postupku javne nabavke radova – “Izvođenje radova na vanjskom uređenju glavnog ulaza u amfiteatar i pristupnog puta do ulaza u ekonomat Đačkog doma JU Medresa “Osman -ef. Redžović”, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 13894-7-3-1/18 od 13.03.2018. godine.

Prilog: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 314/2018