Search
Close this search box.

Konkurs za upis učenika u prvi razred u školskoj 2023/2024. godini

Kandidati za upis u JU Medresa „Osman-ef. Redžović“ u Velikom Čajnu, Visoko, u školskoj 2023/2024. godini trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. da nisu stariji od 18 godina,
  2. da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu,
  3. da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i odmah primljeni.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
  2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole,
  3. izvod iz matične knjige rođenih,
  4. uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenom jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH, Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Kandidati svoje prijave na konkurs, uz navedenu dokumentaciju, mogu dostaviti elektronski, putem ovog linka, poštom, ili lično u prostorije Medrese.

Kandidati neće polagati prijemni ispit.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 1. do 21. juna 2023. godine

Rezultati konkursa bit će objavljeni na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Medrese.

Primljeni kandidati koji su za upis aplicirali elektronski obavezni su dostaviti originalnu dokumentaciju preporučenom poštom ili lično u Medresu najkasnije tri dana od dana objavljivanja preliminarnih rezultata konkursa. Ukoliko originalnu dokumentaciju ne dostave u navedenom roku, smatrat će se da su odustali od upisa.

Više informacija potražite na www.medresa.org ili putem upisumedresu@gmail.com

 

UPRAVA MEDRESE