Search
Close this search box.

Konkurs za upis učenika u prvi razred

Broj: 02-07-2-831/2011.
Datum: 02. džumade’l-uhra 1432.H.
05. maja 2011. godine

Na osnovu člana 51 i 52 Ustava Islamske zajednice u BiH, člana 47 Pravila medresa u BiH, člana 5 Pravilnika o upisu učenika u prvi razred medrese,
Rijaset Islamske zajednice u BiH raspisuje

K O N K U R S
za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u BiH
u školskoj 2011/12. godini

Kandidati za prijem u medrese u BiH u školskoj 2011/12. godini trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
a) da nisu stariji od 18 godina;
b) da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem, i
c) da su duševno i tjelesno zdravi.

Kandidati za upis u medrese polagat će prijemni ispit.
Prijemni ispit za upis u I razred medrese sastoji se od testa općeg znanja. Test općeg znanja sadrži pitanja iz: vjeronauke i mektebske nastave, u sklopu kojeg su i pitanja iz kiraeta, na koja se odgovara usmeno, bosanskoga jezika i književnosti, historije, geografije, matematike i kulturne baštine. Usmeni ispit iz kiraeta sastoji se od dva pitanja (učenje Kur'ana napamet i učenje Kur'ana gledajući), koja su sastavni dio testa općeg znanja.

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred jedne od medresa predaju se sljedeći dokumenti:
1. Zahtjev za upis,
2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
3. Uvjerenje o uspjehu u dva razreda koji prethode završnom razredu OŠ
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Ljekarsko uvjerenje
6. Pismena preporuku nadležnog glavnog imama.

Bez prijemnog ispita će biti primljeni kandidati koji prilože diplomu učenika-ce generacije, kao i kandidati koji su postigli superodličan uspjeh u učenju i vladanju u posljednja tri razreda osnovne škole.

Dokumenti se primaju od 30.05.2011. do 09.06.2011. godine u jednoj od medresa:

– Gazi Husrev-begova medresa – Sarajevo
– Behram-begova medresa – Tuzla
– Elči Ibrahim-pašina medresa – Travnik
– Karađoz-begova medresa – Mostar.
– Medresa “Džemaludin ef. Čaušević” – Cazin
– Medresa “Osman ef. Redžović” – Veliko Čajno/Visoko

Prijemni ispit će se održati u subotu 11. juna 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u medresama u kojima su kandidati predali svoju dokumentaciju.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni u medresama tri dana nakon polaganja.

RIJASET IZ U BiH