ONLINE NASTAVA (13-17. januar 2020.) – Google Classroom kôdovi (šifre) 2019/20.

ONLINE NASTAVA (13-17. januar 2020.) – Google Classroom kôdovi (šifre) 2019/20. – JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
Poštovani učenici i učenice, kôdove (šifre) za Google Classroom (virtualne učionice) možete pronaći na: tiny.cc/kodovi2020
Za više informacija i tehničku podršku pišite na: admin@medresasa.edu.ba
ULOGA I ODGOVORNOST UČENIKA U TOKU ONLINE NASTAVE
– Učenik je dužan da u zakazano vrijeme, a u skladu sa rasporedom časova, pristupi online nastavi i blagovremeno izvršava zadate zadatke u dogovorenim terminima o kojima ga obavještava razrednik i nastavnik.
– Ukoliko učenik ne pristupi online nastavi u skladu sa rasporedom časova, smatra se da isti nije prisustvovao nastavi.
– Učenik je dužan donijeti opravdanje ukoliko nije prisustvovao online nastavi.
– U slučaju poteškoća prilikom pristupa platformi i online nastavi, učenik je dužan kontaktirati razrednika ili administratora.
– Učenik koji nema pristup internetu dužan je o tome obavijestiti razrednika.