skip to Main Content
Pravilnik o upisu u prvi razred

Na osnovu člana 47., stav 2. Pravila Medrese “Osman-ef. Redžović” Čajangrad, Visoko, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 19. marta 2007., odnosno 29. safera 1428. hidžretske godine, donio je

 

PRAVILNIK

o upisu učenika u prvi razred medrese

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se opći i posebni uvjeti upisa učenika u prvi razred medrese.

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 2.

U prvi razred medresa na području Rijaseta  (u daljem tekstu Medresa) učenici se upisuju u skladu sa Planom upisa u prvi razred medresa za datu školsku godinu, koji donosi Rijaset IZ-e u BiH na prijedlog Školskog/Upravnog odbora.

Upis učenika provodi posebna komisija koju imenuje direktor Medrese iz reda članova Nastavničkog vijeća.

Član 3.

Pravo upisa u prvi razred Medrese imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji do kraja tekuće kalendarske godine navršavaju 16 godina.

Izuzetno se mogu primiti i učenici koji su stariji od 16, ali ne i od 18 godina, koji su, iz opravdanih razloga, imali prekid školovanja prije završnog razreda osnovne škole, a završni razred osnovne škole su završili tekuće školske godine.

Pravo učešća na konkursu imaju učenici koji su završili završni razred osnovne škole sa najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem.

Član 4.

Prijem i upis učenika u prvi razred Medrese vrši se pod istim uvjetima za sve učenike u skladu sa Ustavom IZ u Bosni i Hercegovini i zakonom.

Član 5.

Izbor učenika vrši se na osnovu uvjeta propisanih ovim Pravilnikom prema kojima se raspisuje Konkurs za upis u prvi razred medrese.

Rijaset IZ u BiH raspisuje Konkurs za upis u prvi razred medrese i objavljuje ga u IIN „Preporod” najmanje mjesec dana prije prijemnog ispita.

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

–         Zahtjev za upis,

–         Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

–         Uvjerenje o uspjehu u posljednja tri razreda osnovne škole,

–         Izvod iz matične knjige rođenih,

–         Ljekarsko uvjerenje,

–         Preporuka glavnog imama.

 

Član 6.

Učenici koji su se prijavili na konkurs za upis u prvi razred Medrese polažu prijemni ispit.

Učenik koji je proglašen učenikom generacije ili je ostvario odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja tri razreda u toku osnovnog obrazovanja, stječe pravo upisa u prvi razred Medrese bez polaganja prijemnog ispita uz obavezan razgovor pred posebnom savjetodavnom komisijom.

 

II. POSEBNE ODREDBE

Član 7.

 

Upis učenika u prvi razred Medrese vrši se na osnovu:

–          diplome učenika generacije,

–          odličnog uspjeha u učenju iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u tri posljednja razreda osnovne škole,

–          uspjeha postignutog iz nastavnih predmeta: Bosanski jezik, strani jezik, Matematika, Fizika i Historija u posljednja tri razreda osnovne škole te rezultata pokazanog na testu općeg znanja.

Član 8.

Pri upisu u prvi razred Medrese učenici mogu ostvariti maksimalnu srednju ocjenu 5,00.

Maksimalnu srednju ocjenu učenici mogu ostvariti na osnovu:

–          diplome učenika generacije,

–          uvjerenja o odličnom uspjehu u učenju iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u posljednja tri razreda osnovne škole,

–          vrednovanja uspjeha kandidata postignutog u tri posljednja razreda osnovne škole iz nastavnih predmeta iz člana 7., stav 1, alineja 3., ovog pravilnika koji u konačnom zbiru donosi maksimalnu srednju ocjenu 5,00 i testa općeg znanja koji u konačnom zbiru donosi maksimalnu srednju ocjenu 5,00.

 

Član 9.

Učenik je položio prijemni ispit ukoliko ima najmanju srednju ocjenu 3,00.

 

Član 10.

U slučaju da dva kandidata na prijemnom ispitu postignu jednaku konačnu srednju ocjenu, prednost ima onaj kandidat koji je na testu općeg znanja osvojio više bodova.

Pod jednakim uvjetima, prednost pri upisu imaju djeca poginulih boraca (šehida), ratnih vojnih invalida i djeca muhadžira/prognanika te učenici koji posjeduju diplome o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu na takmičenjima iz vjeronauke na nivou Muftijstva i Rijaseta IZ-e (1-3. mjesto) te na kantonalnim, federalnim i međunarodnim takmičenjima iz predmeta nabrojanih u članu 7., stav 1., alineja 3. ovog pravilnika.

Član 11.

Za učenike koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, a kod kojih u svjedodžbama nema predmeta nabrojanih u članu 7., stav 1., alineja 3., uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta u zadnja tri razreda osnovne škole.

Član 12.

Prijemni ispit za upis u prvi razred medrese se sastoji od testa općeg znanja.

Test općeg znanja sadrži pitanja iz:

–         vjeronauke i mektebske nastave, u sklopu koje su i pitanja iz kiraeta na koja se odgovara usmeno,

–         bosanskoga jezika i književnosti (pitanja iz gramatike i književnosti),

–         historije,

–         geografije,

–         matematike i

–         kulturne baštine.

Član 13.

Usmeni ispit iz kiraeta sastoji se od dva pitanja (učenje Kur'ana napamet i učenje Kur'ana gledajući) koja su sastavni dio testa općeg znanja.

Svako pitanje se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5. Ocjene se u test prenose kao bodovi.

Usmeni ispit iz kiraeta učenik polaže pred komisijom koju imenuje direktor iz reda članova Nastavničkog vijeća.

Tokom ovoga ispita može se obaviti i razgovor (intervju) s kandidatom.

Cilj ovog razgovora je da se na neposredan način ocijene bitne crte ličnosti učenika. U ovom razgovoru može prisustvovati i profesor psihologije.

Član 14.

Kandidat iz testa općeg znanja može osvojiti najviše 100 poena. Na osnovu broja osvojenih poena, test općega znanja se vrednuje na sljedeći način:

–         od 0 do 30 poena         nedovoljan (1),

–         od 31 do 40 poena       dovoljan (2),

–         od 41 do 60 poena       dobar (3),

–         od 61 do 80 poena       vrlo dobar (4),

–         od 81 do 100 poena     odličan (5).

Član 15.

Konačni uspjeh na prijemnom ispitu dobija se tako što se srednja ocjena iz bosanskog jezika, stranog jezika, matematike, fizike i historije u posljednja tri razreda osnovne škole sabere sa ocjenom iz testa općeg znanja i podijeli sa dva.

Član 16.

Spisak primljenih učenika Medresa objavljuje na oglasnoj ploči, najkasnije tri dana nakon polaganja prijemnog ispita.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Reisu-l-ulema

Dr. Mustafa Cerić

Back To Top
Search