Nastava

Foto: Ilustracija

Foto: Ilustracija

Nastavni plan i program sadrži:

– zajednički dio,

– izborni dio,

– fakultativni dio.

Zajednički dio nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete koji su obavezni za sve učenike Medrese.

Predmeti zajedničkog dijela razvrstani su u pet nastavnih područja:

1. islamsko područje,

2. jezičko područje,

3. društveno područje,

4. prirodno-matematičko područje,

5. multidisciplinarno područje.

Izborni dio čine po dva predmeta u izbornoj grupi. Izborne predmete i izborne grupe predlaže učenicima (u III razredu) Nastavničko vijeće. Škola će zavisno od svojih finansijskih i prostornih mogućnosti, kadrovskih potencijala, interesa učenika i drugih uvjeta, formirati izborne grupe. Nastavu iz predmeta izborne grupe, za koju su se opredijelili, učenici su obavezni redovno pohađati u III i IV razredu.

Fakultativni dio čine premeti koji nisu zastupljeni u zajedničkom i izbornom dijelu nastavnog plana i programa, a koji će, prema procjeni Nastavničkog vijeća ili nadležne obrazovne vlasti, doprinijeti potpunijem obrazovanju učenika.

 

STRUKTURA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U MEDRESI

Odgojno-obrazovnu djelatnost u medresi čine:

– redovna nastava,

– izborna nastava,

– fakultativna nastava,

– kursna nastava,

– vannastavne aktivnosti,

– rad sa nadarenim i talentiranim učenicima,

– rad sa odjeljenskom zajednicom,

– saradnja sa roditeljima,

– javna i kulturna djelatnost.

Redovna nastava je najorganizovaniji vid odgojno-obrazovnog rada. Njome se osigurava široko i kvalitetno obrazovanje u okviru pojedinih nastavnih predmeta, a prema utvrđenom Nastavnom planu i programu.

Redovna natava se organizuje u okviru petodnevne radne sedmice po ustaljenom rasporedu sati, a obavezna je za sve učenike. U toku školske godine, za vrijeme mjeseca ramazana privremeno se prekida izvođenje redovne nastave (ramazanska pauza).

Foto: Ilustracija

Foto: Ilustracija

Izborna nastava izvodi se kao i redovna nastava. Zastupljena je u III i IV razredu. Čine je dva izborna predmeta u izbornoj grupi. Svaki izborni predmet zastupljen je u rasporedu sati sa dva sata sedmično. Redovno pohađanje ove nastave je obavezno za svakog učenika. Ocjena koju je učenik postigao iz izbornog predmeta upisuje se u svjedočanstvo o završenom razredu.

U Medresi (zavisno o mogućnostima škole i broju opredijeljenih učenika) se mogu formirati izborne grupe sa sljedećim kombinacijama izbornih predmeta:

1. Islamsko područje

a. Kiraet i Fikh

b. Akaid i Fikh

c. Tefsir i Hadis

2. Jezičko područje

a. Bosanski jezik i Arapski jezik

b. Engleski jezik i Arapski jezik

c. Arapski jezik i Turski jezik

d. Bosanski jezik i Latinski jezik

e. Bosanski jezik i Njemački jezik.

 

3. Društveno područje

a. Historija i Latinski jezik

b. Filozofija i Sociologija

c. Pedagogija i Psihologija

d. Historija i Geografija.

 

4. Prirodno–matematičko područje:

a. Matematika i Fizika

b. Matematika i Informatika

c. Biologija i Hemija

d. Biologija i Fizika

e. Hemija i Fizika.

Fakultativna nastava se organizuje od I do IV razreda u skladu sa uvjetima Medrese i u ukoliko Rijaset Islamske zajednice (Vjersko-prosvjetna služba) procijeni da postoji potreba za uvođenjem ovog vida nastave iz određenih naučnih i drugih oblasti. Fakultativna nastava omogućava diferencijaciju u realizaciji programa školovanja prema načelima dobrovoljnosti i slobodnog opredjeljenja učenika (na primjer, uvođenje u nastavu novog stranog jezika, kao i uvođenje nekih predmeta iz oblasti poljoprivrede, daktilografije, kaligrafije, etnologije, likovne i muzičke umjetnosti, radioamaterstva i drugih nastavnoobrazovnih disciplina). Učenik nije obavezan pohađati ovu nastavu. Ako je uspješno završi, ocjena mu se unosi u svjedočanstvo. Ukoliko učenik nije završio sa pozitivnim uspjehom fakultativnu nastavu, ne upisuje se podatak o njezinom pohađanju.

Kursna nastava organizuje se u blok-danima izvan redovne nastave. Ovom nastavom realizuju se obrazovni programi koji nisu u sastavu redovne nastave. Prema mogućnostima škole i interesu učenika, roditelja i osnivača, škola u svom godišnjem programu rada može planirati kursnu nastavu iz plivanja, skijanja, sviranja na nekom muzičkom instrumentu, pčelarstva, rukovanje audio-vizuelnim nastavnim sredstvima, šivanja i dr.

Vannastavne aktivnosti realizuju se u okviru slobodnog vremena, putem sekcija, družina, klubova i dr., isključivo na principu dobrovoljnosti učenika. Ovaj vid aktivnosti omogućava razvijanje kreativnosti, kao i relaksaciju tijela i duha učenika. Na dramskoj, recitatorskoj, horskoj, kaligrafskoj, ekološkoj i drugim sekcijama, radom klubova, sportskim i drugim natjecajima i igrama, susretima, posjetama, raznim priredbama i drugim manifestacijama, učenici stječu znanja i vještine koje im se ne nude programom redovne nastave, a koje će doprinijeti većem intelektualno-kreativnom odgoju učenika medrese.

Rad sa nadarenim i talentiranim učenicima realizuje se putem specijalnih programa. Svake godine programi se dograđuju novim saznanjima nauke i prilagođavaju potrebama učenika. Specijalni programi se utvrđuju u okviru godišnjeg programa rada škole.

Rad sa odjeljenskom zajednicom je obaveza razrednika i učenika. Realizuje se prema godišnjem radu škole čije okvire donosi Rijaset Islamske zajednice, a utvrđuje ga Nastavničko vijeće na početku svake školske godine. Pored aktuelnih i za svako odjeljenje specifičnih sadržaja u program rada odjeljenjske zajednice trebalo bi uvrstiti i teme o demokratiji, ljudskim pravima i građanskom društvu, zaštiti od mina i drugih ubojitih sredstava itd.

Foto: Ilustracija

Foto: Ilustracija

Saradnja sa porodicom se ostvaruje putem redovnih roditeljskih sastanaka, javnih sastanaka svih roditelja škole, individualnih sastanaka sa roditeljem ili starateljem i drugim oblicima rada, saglasno utvrđenom godišnjem programu rada škole. Saradnja odjeljenskog starješine sa roditeljima (starateljima) može biti informativnog, instruktivnog ili konsultativnog karaktera. Ova tri vida saradnje sa roditeljima detaljno se programiraju u godišnjem programu rada odjeljenskih starješina.

Javna i kulturna djelatnost se realizira saradnjom s drugim školama u svom i drugim kantonima, mjesnom i drugim zajednicama, stručnim i drugim organizacijama i širom okolinom u vidu obilježavanja značajnih datuma, organizovanjem ili učestvovanjem na priredbama, literarnim večerima, susretima, izložbama, sportskim takmičenjima, kvizovima, na zajedničkim akcijama i drugim oblicima saradnje. Ovaj vid djelatnosti škole također treba biti planiran u godišnjem programu rada škole.

eDnevnik login

Pratite nas na Facebooku

Pratite nas na Twitteru