skip to Main Content
Sabiha_Eski

Pomoćno osoblje

Sabiha Eskić Bibliotekarka Ejub Begić Knjigovođa Asim Lemeš Blagajnik Amela Mrkalić Knjigovođa Dženan Alibegić Kotlovničar Ekrem Smajlović Ekonom Esed Lepić Domar Fahrudin Jusić Domar Midhat Trebo Noćni čuvar Nedžad Agetović Noćni čuvar Senahid Smajlović Portir Almir Baberović Kuhar Bahrudin Uzunalić…

Opširnije...

Nastavni plan

Nastavni plan i program medresa prilagođen je potrebama savremenog doba. Koncipiran je tako da đacima koji završe medresu daje predznanje iz širokog spektra islamskih, društvenih i prirodnih nauka, te omogućava nastavak školovanja na bilo kojem fakultetu u zemlji i inostranstvu.…

Opširnije...
Abdulkadir_Kadri

Osoblje neposredno uključeno u odgojno-obrazovni rad

hfz. Abdulkadir Kadrić Profesor Kiraeta Muhamed Mušinbegović Profesor Fikha i Tefsira Nijaz Aganhodžić Profesor Ahlaka, Akaida i Hadisa Amina Mešinović Profesorica Bosanskog jezika i književnosti Saliha Delibašić Profesorica Bosanskog jezika i književnosti Subhija Hadžimejlić Profesorica Arapskog jezika Suad Smailhodžić Profesor…

Opširnije...

Koncepcija Medrese

I. ODLIKE  MEDRESE Medresa je srednja vjerska škola. Svoje polaznike (učenike) odgaja i obrazuje u duhu islamskih propisa i na taj način ih osposobljava za nastavak školovanja i usavršavanja na islamskim i drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Nastava u…

Opširnije...

O Osman ef. Redžoviću

Osman-ef. Redžović (1884-1935) sin Jusufov, rođen je u selu Strgačini (općina Rudo). Pohađao je medresu u Čajniču, a Daru-l-mu'allimin i Mektebi-nuvab u Sarajevu. Poslije školovanja kratko vrijeme je obavljao kadijsku dužnost u Tuzli gdje ga je zatekao I svjetski rat…

Opširnije...
Back To Top
Search