Search
Close this search box.

Konkurs za profesora matematike i informatike

Facebook
Twitter
LinkedIn

matematika

Na osnovu člana 64. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj: 11-12/2014.), člana  13 Pravila JU Medrese „Osman-ef. Redžović“, Veliko Čajno, Visoko, člana 3. Pravilnika o zapošljavanju i kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos br. 506/15, člana 114. Zakona o srednjoj školi (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/04, 20/07, 19/09, 9/2011 i 4/14), kao i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-38-12523-6-8/15, od 31.12.2015. godine, Školski odbor raspisuje:

KONKURS/OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Profesor/ica matematike i informatike, 1 izvršilac, 18 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 15.08.2016. god.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Pravilima Medrese „Osman-ef. Redžović“, Veliko Čajno, Visoko, Pravilnikom o zapošljavanju i kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u Medresi „Osman-ef. Redžović“, Veliko Čajno, Visoko, kao i Nastavnim planom i programom, kako slijedi:

Za poziciju 1.: VII stepen stručne spreme – profesor Matematike i informatike i položen stručni ispit;

Napomena: Osim navedenih, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Članom 64. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,  kao i općim aktima Osnivača i Medrese, kojima se zahtijeva ponašanje u skladu sa islamskim propisima u privatnom i javnom životu.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

  1. Diploma/svjedodžba o stručnoj spremi
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i Ljekarsko uvjerenje (sve tri dokumenta ne starija od šest mjeseci) dostavljaju odabrani kandidati prije stupanja u radni odnos.

Pored navedene obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs/oglas trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Pravilnikom o zapošljavanju i kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos, i to:

  1. Diploma o završenoj medresi;
  2. Radna knjižica i potvrda poslodavca o radnom stažu u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja;
  3. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
  4. Ugovor o pripravničkom ili volonterskom stažu i uvjerenje o pripravničkom ili volonterskom stažu izdato od strane poslodavca ili organizatora volontiranja.

 

Konkursna procedura i izbor kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta će se provesti u skladu sa Pravilnikom o zapošljavanju i kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos br. 506/15.

Ukoliko se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, primjenjivat će se Uputstvo za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u šk. 2015/2016. godini broj 10-38-12589/15 od 12.06.2015.

Intervju sa kandidatima obavit će se u prostorijama škole u četvrtak, 14.01.2016. godine, sa početkom u 10 sati. Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat, osim u izuzetnim okolnostima, ne pristupi zakazanom intervjuu, smatrat će se da je odustao od konkursa.

Konkurs/oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Našoj riječi” (utorak, 5. januar 2016. godine).

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs/oglas dostaviti putem pošte na adresu:

Medresa „Osman-ef. Redžović“, Veliko Čajno 69, 71 300 Visoko