Search
Close this search box.

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na osnovu člana 64. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, broj: 11-12/2014.), člana  13 Pravila JU Medrese „Osman-ef. Redžović“, Veliko Čajno, Visoko, člana 3. Pravilnika o zapošljavanju i kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos br. 506/15, člana 114. Zakona o srednjoj školi (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/04, 20/07, 19/09, 9/2011 i 4/14), kao i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-38-11473-6-8-1/16 od 1.7.2016. godine, Školski odbor raspisuje:

KONKURS/OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Profesor/ica matematike i informatike, 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 15.08.2017. god
 2. Odgajateljica u đačkom domu, 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do isteka mandata pomoćnice direktora za đački dom, a najkasnije do 15.08.2017. god.
 3. Profesor/ica akaida, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme, do isteka mandata direktora, a najkasnije do 15.08.2017. godine
 4. Profesor/ica hemije, 1 izvršilac, 8 časova, na neodređeno vrijeme.
 5. Profesor/ica biologije, 1 izvršilac, 8 časova, na neodređeno vrijeme.
 6. Profesor/ica bosanskog jezika, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja a najkasnije do 15.08.2017. god.
 7. Profesor/ica arapskog jezika, 1 izvršilac, 6 časova, na neodređeno vrijeme.
 8. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac, 4 časa, na neodređeno vrijeme.
 9. Kuhar/ica, 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2017. godine.

 

Član 2.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Pravilima Medrese „Osman-ef. Redžović“, Veliko Čajno, Visoko, Pravilnikom o zapošljavanju i kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos br. 506/2015 od 07.07.2015. god. kao i Nastavnim planom i programom, kako slijedi:

Za poziciju 1.: VII stepen stručne spreme – profesor Matematike i informatike i položen stručni ispit;

Za poziciju 2.: VII stepen stručne spreme – Fakultet islamskih nauka ili Filozofski fakultet, odsjek pedagogija/psihologija sa završenom medresom, i položen stručni ispit

Za poziciju 3.: VII stepen stručne spreme – Fakultet islamskih nauka i položen stručni ispit

Za poziciju 4.: VII stepen stručne spreme – profesor Hemije ili dipl. ing. hemije sa položenim ispitima pedagoške grupe predmeta i položen stručni ispit;

Za poziciju 5.: VII stepen stručne spreme – profesor Biologije ili dipl. ing. tehnologije sa položenim ispitima pedagoške grupe predmeta i položen stručni ispit;

Za poziciju 6.: VII stepen stručne spreme – profesor Bosanskog jezika i položen stručni ispit;

Za poziciju 7.: VII stepen stručne spreme – profesor Arapskog jezika i položen stručni ispit;

Za poziciju 8.: VII stepen stručne spreme – profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja i položen stručni ispit;

Za poziciju 9.: SSS, Ugostiteljska škola, smjer kuhar.

Napomena: Osim navedenih, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Članom 64. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,  kao i općim aktima Osnivača i Medrese, kojima se zahtijeva ponašanje u skladu sa islamskim propisima u privatnom i javnom životu.

Uz prijavu na konkurs/oglas kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Diploma/svjedodžba o stručnoj spremi
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i Ljekarsko uvjerenje (sve tri dokumenta ne starija od šest mjeseci) dostavljaju odabrani kandidati prije stupanja u radni odnos.

Pored navedene obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs/oglas trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Pravilnikom o zapošljavanju i kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos, i to:

 1. Diploma o završenoj medresi;
 2. Za pozicije od 1. do 8. radna knjižica i potvrda poslodavca o radnom stažu u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, a za poziciju 9. radna knjižica i potvrda poslodavca o radnom stažu u struci;
 3. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
 4. Ugovor o pripravničkom ili volonterskom stažu i uvjerenje o pripravničkom ili volonterskom stažu izdato od strane poslodavca ili organizatora volontiranja.

 

Konkursna procedura i izbor kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta će se provesti u skladu sa Pravilnikom o zapošljavanju i kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos br. 506/15.

Ukoliko se na konkurs ne prijave stručni nastavnici, primjenjivat će se Uputstvo za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u šk. 2016/17. godini broj 10-38-11474/16 od 14.06.2016.

Intervju sa kandidatima obavit će se u prostorijama škole u ponedjeljak, 15.08.2016., sa početkom u 11.00 sati. Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat, osim u izuzetnim okolnostima, ne pristupi zakazanom intervjuu, smatrat će se da je odustao od konkursa.

Konkurs/oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima informiranja (do 09.08.2016.)

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku, lično preuzeti dostavljena dokumenta. Medresa nije dužna arhivski čuvati navedenu dokumentaciju kandidata.

Prijave na konkurs/oglas dostaviti putem pošte na adresu:

JU Medresa „Osman-ef. Redžović“, Veliko Čajno 69, 71 300 Visoko